Organisatie & Infrastructuur

 in Nieuws

< terug naar nieuws

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe beleidsregel Organisatie en Infrastructuur (O&I) van kracht. LHV, Zorgverzekeraars Nederland, VWS, NZa en Ineen hebben een nieuwe structuur ontworpen/bedacht die de huidige bekostigingsvormen zoals GEZ en organisatiekosten van ketenzorg moeten vervangen. De O&I-beleidsregel gaat uit van een samenhangend geheel van ondersteuning voor de huisartspraktijk waarbij Praktijkmanagement, Wijkmanagement en Regiomanagement (inclusief de ketenzorg) zo veel mogelijk onder één noemer wordt gebracht.

De nieuwe manier van bekostiging is gebaseerd op een matrix van enerzijds de as monodisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking; op de andere as de schaalgrootte (circa 10-20.000 of 100-200.000 patiënten), zodat er zowel op wijkniveau als op regioniveau bekostigingsmogelijkheden kunnen ontstaan. De gehanteerde betaaltitels bieden enerzijds de mogelijkheid om gericht te investeren in de ontwikkeling van organisatie en infrastructuur en anderzijds bevatten ze voorwaarden en (resultaat) criteria waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Inmiddels heeft Zilveren Kruis de contouren van haar beleid met betrekking tot O&I ontvouwd waarbij vanaf 2019 wordt ingezet op deze herpositionering.  Zilveren Kruis hanteert een eenzijdig beleid waarbij ze uitgaat van grote regio’s en geen ruimte biedt aan kleinere regio’s zoals Nijkerk. Minimale grootte van een regio wordt gesteld op 100.000 inwoners en Zilveren Kruis wil hier niet van afwijken. Concreet komt het erop neer dat Zilveren Kruis alleen via de grote regio’s afspraken wil maken. De regio’s zullen verantwoordelijk worden voor de regioplannen (incl. op lokaal – en wijkniveau) en daar ook op beoordeeld en bekostigd worden.  De huidige ges gelden worden in een tijdsbestek van 3 jaar afgebouwd naar nul en overgeheveld naar de regio. De ketenzorg wordt per 1 januari al direct overgeheveld. Het hoeft geen betoog dat het beleid van Zilveren Kruis zeer grote consequenties heeft voor Nijkerk en ons samenwerkingsverband.