Bijeenkomsten en trainingen zorgverleners en medewerkers

Bij GC-Nijkerk hechten we er veel belang aan dat we onze zorg en dienstverlening voortdurend verbeteren, zodat deze beter aansluit op de wensen en doelen van de patiënt. Daarom organiseren we jaarlijks diverse bijeenkomsten en trainingen voor zorgverleners en medewerkers:

Carroussels
Voor huisartsen en hidha’s organiseert GC-Nijkerk scholingscarrousels, waar een aantal onderwerpen in een bijeenkomst belicht wordt. De huisartsen kiezen zelf de onderwerpen. Hierbij valt te denken aan ouderenmishandeling, ELV-bedden, geriatrische fysiotherapie, suïcide, samenwerking tussen huisarts en revalidatiezorg. De eerstvolgende carrousel wordt georganiseerd op 2 april 2020, opgave via het formulier op intranet. Onderwerpen zijn Welzijn op Recept startmoment (met Annemieke Gerrits en Mariëlle van Schipperen) en scholing astma (door Steven Gans, longarts).

Training wondzorg 18 mei 2020
Samen chronische wonden sneller dicht; we zijn er klaar voor! De training is bedoeld voor huisartsen, doktersassistenten en aandachtsvelders wondzorg wijkverpleging. Onderwerpen die behandeld worden zijn: wonddiagnostiek/verloop wondgenezing Ulcera, Time, Altis, Stroomdiagram + werkafspraken VHS, bespreking formularium. Daarnaast vinden praktijkoefeningen met wondmaterialen plaats. Opgave via het formulier op intranet.

3-daagse training positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken
De training bestaande uit een combinatie van theorie, oefenen in kleine groepjes en voorbeelden uit de praktijk. Oplossingsgericht werken is een aanvulling op het medisch model, waarbij de patiënt/cliënt bepaalt wat hij of zij wil bereiken. De zorgverlener sluit aan bij het doel van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken door het stellen van oplossingsgerichte vragen. De focus ligt dus op de gewenste toekomst. De ervaringen met oplossingsgericht werken zijn veelbelovend. Het kan gebruikt worden naast en in combinatie met het medisch model. Opgave voor het najaar van 2020 kan via het formulier op intranet.

Onderstaande trainingen zijn in het verleden georganiseerd. Sommige daarvan zullen regelmatig herhaald worden.

Scholing Langerhans verdiepende insulinetherapie 
De verdiepingscursus Insulinetherapie ziet Langerhans als een nadrukkelijk en verplicht vervolg op de basiscursus Insulinetherapie. In de basiscursus komen in drie dagdelen de beginselen van insulinetherapie bij DM2 in de eerste lijn aan bod. Daarmee kan men een start maken, maar eenmaal bezig stuit men toch op een aantal veel voorkomende vragen in de praktijk. Dit wordt behandeld in de zgn. verdiepingscursus. De cursus zeer interactief, casus gestuurd en wordt gegeven door ervaren Langerhans-docenten. 

Samen gezond verder – intervisie, videofeedback en dialooggesprekken
We willen de komende 3 jaren zorgverleners stimuleren tot en ondersteunen bij zelfreflectie door het blijven faciliteren van intervisie en videofeedback en met elkaar meekijken. Reflectie willen we ook bereiken door 3 jaar lang dialooggesprekken te faciliteren tussen patiënten en zorgverleners o.l.v. Zorgbelang Inclusief. Met deze dialogen vragen we naar de ervaringen, wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners. We organiseren 2 dialogen per jaar. Aan de dialoog nemen 4 zorgverleners en 8 patiënten deel. Per dialoog kunnen andere zorgverleners en andere patiënten deelnemen. Zo kunnen zorgverleners en patiënten uit verschillende patiëntengroepen aan de beurt komen.

Voor- en najaarsbijeenkomsten
Vanaf  januari 2018 organiseert GC-Nijkerk kwartaalbijeenkomsten voor zorgverleners en medewerkers,  waar elke keer een ander thema rondom zorg en gezondheid wordt uitgediept en men elkaar op informele wijze kan ontmoeten. Ongeveer 40-50 personen bezoeken deze bijeenkomsten. Inmiddels zijn de volgende thema’s i.s.m. inspirerende sprekers aan de orde gekomen: beleidsplan 2018-2020, who cares?, samenwerken (wat heb je nodig als mens) en eenzaamheid. In de laatste najaarsbijeenkomst van oktober 2019 werd het positief omgaan met pijn, stress of werkdruk belicht. De data van de toekomstige bijeenkomsten zijn te vinden op intranet (agenda intern). Ook de verslagen van de kwartaalbijeenkomsten zijn te vinden op intranet (onder documenten algemeen).

Scholing verbeterde meldcode en signaleren huiselijk geweld
Doel: kennis opdoen zodat professionals de verbeterde meldcode kennen en weten wat hun verantwoordelijkheid vanuit de meldcode is. Daarnaast beter leren signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Scholing Langerhans koolhydraatarme voeding voor uw DM2-patiënt 
Langerhans staat voor goed diabetesonderwijs. Onderwijs dat direct toepasbaar is in de praktijk, gebaseerd is op de geldende richtlijnen en dat door de beste docenten wordt gemaakt door een positief team. Zo maakt Langerhans, met bijna dagelijkse scholingen ergens in Nederland, de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter!

Training omgaan met agressief gedrag
Tijdens deze training staat ons eigen gedrag centraal als middel om effectief met agressie om te gaan. Met ons gedrag kunnen we een situatie uit de hand laten lopen (escaleren) en met ons gedrag kunnen we evengoed een situatie ombuigen tot een prettig werkbare situatie (de-escaleren).

Scholing vertrouwenspersoon
Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Binnen GC-Nijkerk hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld die binnen de organisatie hulp en advies willen bieden aan werknemers die onverhoopt met bovengenoemde problematiek te maken krijgen. Zij hebben beiden een gecertificeerde opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd.

Training inhalatie instructie
Dit jaar is de 2-jaarlijkse scholing voor eenduidige inhalatie-instructie herhaald voor POH’s, apothekersassistenten en wijkverpleegkundigen. 

Trainingen VitalHealth
Na een gedegen oriëntatie en intensief selectietraject voor een regionaal ehealth platform heeft Stichting Gezondheidscentra Nijkerk begin 2019 gekozen voor VitalHealth. Het platform biedt een oplossing voor multi-disease ondersteuning met individueel behandelplan, behandeldoelen en educatie. Huisartsen, POH’s en ketelpartners zijn inmiddels getraind. Dit komt de samenwerking ten goede, met name rond ouderenzorg. Via het patiëntenportaal Engage van VitalHealth (wordt later dit jaar geïmplementeerd) kunnen de patiënten en hun mantelzorgers vervolgens betrokken worden bij hun eigen zorgtraject en veel zaken vanuit huis regelen. Patiënten worden op deze wijze gestimuleerd en ondersteund met zelfmanagement. 

Training reanimatie/AED
Ieder jaar organiseert Stichting Gezondheidscentra Nijkerk, als onderdeel van het scholingsbeleid, een herhalingscursus reanimatie/AED voor alle medewerkers en zorgverleners. Bij genoeg animo wordt er ook een baby/kind reanimatiecursus en/of een beginnerscursus reanimatie/AED gegeven. 

Training BHV
De trainer van de reanimatie/AED cursus is verbonden aan de trainingen voor de BHV-ers. Reanimatie/AED is ook weer een onderdeel van deze training. Bovendien worden 2x per jaar oefenmomenten georganiseerd, waarvoor naast de BHV-ers zelf ook alle zorgverleners worden uitgenodigd.